Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ประเภทของสหกรณ์


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
ประเภทของสหกรณ์
Permalink   


สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ


__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร
รวมกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459
ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์
การเกษตรชนิดไม่จำกัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มี
รายได้ต่ำและมีหนี้สินมากมีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 16 คน ทุนดำเนินงาน
จำนวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 80 บาท และเป็นทุนจาก
การกู้แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จำนวน 3,000 บาท

วัตถุประสงค์ สหกรณ์การเกษตรดำเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม
โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทำให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จากการกู้เงิน
สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมาประกอบอาชีพ ทำให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
หรือมีที่ดินทำกินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต ตั้งแต่การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรูพืช
การเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได้จึงเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามัย


__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

 สหกรณ์ประมง
        สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหา
 และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไข
 ให้ลุล่วงไปได้ตามลำพัง  บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและ
 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


       ประวัติสหกรณ์ประมง ทางราชการได้รวบรวมชาวประมงจำนวน 54 คน
 จัดตั้งสหกรณ์ประมงขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ชื่อว่า  "สหกรณ์ประมงพิษณุโลก
 จำกัด"  ในท้องที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมง
 ประเภทน้ำจืด ดำเนินการจัดสรรที่ทำกินให้สมาชิก ช่วยเหลือในด้านการ
 จำหน่ายและแปรรูปสัตว์น้ำ ดำเนินการขออนุญาตจับสัตว์น้ำในท้องที่บางแห่ง
 กำหนดเขตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้ำได้โดยสะดวก ตลอดจนละเว้นการ
 จับสัตว์น้ำที่ยังไม่ได้ขนาดเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ
 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง
 1. ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและธุรกิจการประมง เช่น การเก็บรักษาคุณภาพ สัตว์น้ำ
    การแปรรูป การเพาะเลี้ยง ฯลฯ
 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การประมง หรือสิ่งของที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก
 3. จัดจำหน่ายสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในราคายุติธรรม
 4. จัดหาเงินกู้ให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ
 5. รับฝากเงิน
 6. ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ
 __________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

สหกรณ์นิคม
 


 สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดำเนินการ
 จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวย
 ความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อ
 ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริม
 อาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก


 ประวัติสหกรณ์นิคม ได้เริ่มดำเนินงานเป็นแห่งแรกที่อำเภอลำลูกกา
 จังหวัดปทุมธานี  เมื่อปี  พ.ศ. 2478    โดยดำเนินการจัดซื้อที่นาราชพัสดุ
 จากกระทรวงการคลัง  เนื้อที่ 4,109  ไร่เศษ มาจัดสรรให้สมาชิก  69
 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้
 จัดตั้งนิคมสหกรณ์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่ 7,913 ไร่
 และได้จัดสหกรณ์การเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว
  ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518


 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 1. เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบ
    อาชีพทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
 2. เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินไว้นั้น
    จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์


 งานจัดนิคม
 งานจัดนิคม เป็นงานที่ดินทำกินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอน
 ในการดำเนินการ ดังนี้
 1. การจัดหาที่ดิน
     1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
           พ.ศ. 2511   โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า
         ที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจำแนกเป็นที่จัดสรรเพื่อการ
         เกษตร นำมาจัดสรรให้ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ และ
         ส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติครบ
         ถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
         ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
     1.2 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน
         พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดหาที่ดินให้
         ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การ หรือ
         เอกชนนำมาปรับปรุงจัดสรรให้รวบรวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์
         ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ส่งชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินและปฏิบัติการอื่น
         ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
         ที่ได้รับจัดสรร
     1.3 สหกรณ์การเช่าที่ดิน   กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำที่ดินป่าสงวน
         แห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้ว มาจัดสรรให้ราษฎร และจัดตั้งขึ้นเป็น
         สหกรณ์ สมาชิกจะมีสิทธิ์เข้าครอบครองทำกินในที่ดินที่ได้รับจัด
         สรรนั้นโดยเสียค่าเช่าในอัตราต่ำ และที่ดินจะตกทอดทางมรดก
         ไปยังลูกหลานได้ตลอดไป   แต่ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์สหกรณ์
         นิคมทั้ง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแรกที่สมาชิกจะได้ที่ดินเป็น
         กรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การเช่าที่ดินนั้น
         สมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ที่ดินโดยการเช่า และสิทธิที่ตกทอด
         ทางมรดกตลอดไปเท่านั้น
 2. การวางผังและปรับปรุงที่ดิน เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์แล้ว
    ทางราชการจะสำรวจรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ  ชนิดและลักษณะ
    ดิน  ปริมาณน้ำฝน  จากนั้นจะวางแผนผังการการใช้ที่ดิน ว่าควร
    ดำเนินการสร้างบริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง เช่น  ถนน
    การชลประทาน  โรงเรียน  สุขศาลา  สถานีอนามัย ฯลฯ
 3. การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน
 4. การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
 5. การกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน  และการได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน


 งานจัดสหกรณ์
      เมื่อได้จัดราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่จัดหามา
 เรียบร้อยงานขั้นต่อไป คือ  การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินนั้น
 จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญิติสหกรณ์
 พ.ศ. 2511 เพื่อให้เกษตรกรมีสถาบันของตนเอง ที่เป็นสื่อกลางในการ
 อำนวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลักษณะ
 เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร
 
 


 


 __________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

สหกรณ์ร้านค้า
 


 สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า
 เครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป   โดยจดทะเบียน
 ตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่ง
 สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วย
 ความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
  และเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ


 ประวัติสหกรณ์ร้านค้า ประเทศไทยได้เริ่มจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในปีพ.ศ.
 2480 โดยตั้งขึ้นในหมู่ชาวชนบท อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 แต่ร้านสหกรณ์แห่งนี้ต้องเลิกล้มไป ต่อมารัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือ
 ประชาชนเกี่ยวกับการครองชีพ  จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
 ร้านสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก  จนใน
 ปัจจุบันมีร้านค้าสหกรณ์เกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย
 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า
 1. จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย
 2. ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
 3. ส่งเสริมความรู้ทางการค้าและการสหกรณ์แก่สมาชิก
 4. ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 5. ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
 วิธีดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้า
 1. ขายสินค้าตามราคาท้องตลาด หรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย
 2. จัดหาสินค้าคุณภาพดี ไม่ปลอมปน และอยู่ในความต้องการของสมาชิก
    จำหน่าย
 3. เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด
 4. จัดหาสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพมาจำหน่าย และมีสินค้าให้เลือก
    มากชนิด
 5. ขายสินค้าด้วยเงินสด


 __________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

สหกรณ์ออมทรัพย์
 


 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคล
 ซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำ
 เป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตาม
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำ
 เป็นตามหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


 ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก คือ สหกรณ์
 ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยข้าราชการใน
 กรมสหกรณ์ (เดิม) และพนักงานในธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (เดิม)
 ต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นในกลุ่มครูในจังหวัดนครสวรรค์ และได้แพร่
 หลายไปในหมู่ข้าราชการ และพนักงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและ
 เอกชนทั่วประเทศ
 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
 1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปการซื้อหุ้น สมาชิกจะต้องถือหุ้นแรกเข้า
    อย่างน้อยคนละ 1 หุ้น  และจะต้องถือหุ้น ต่อไปตามที่กำหนดไว้ใน
    ข้อบังคับ แต่จะถือหุ้นเกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
 2. รับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝากประจำและเงินฝากออม
    ทรัพย์ โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์
 3. ให้บริการด้านเงินกู้ มี 3 ประเภท คือ 
      3.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน
      3.2 เงินกู้สามัญ มีสมาชิกอื่นหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
      3.3 เงินกู้พิเศษ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน


 __________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

 สหกรณ์บริการ
 


 สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
 พ.ศ. 2511 โดยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป ที่มีอาชีพ
 อย่างเดียวกัน หรือที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดย
 ยึดหลักการประหยัดการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้
 ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคง และรักษา
 อาชีพดั้งเดิมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป


 ประวัติสหกรณ์บริการ เริ่มจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 คือ สหกรณ์ผู้
 ทำร่มบ่อสร้าง จำกัด ต่อมาได้มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการในรูปแบบอื่นๆ
 ได้แก่ สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม สหกรณ์เคหะสถาน
 สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์ผู้ผลิตและค้าน้ำแข็ง และชุมนุมสหกรณ์เพื่อการ
 พิมพ์แห่งประเทศไทย  จำกัด ฯลฯ
 
 วัตถุประสงค์สหกรณ์บริการ
 1. ประกอบธุรกิจด้านการบริการ ตามประเภทที่ได้มุ่งหมายจัดตั้งขึ้น
 2. จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการ
 3. รับฝากเงิน และให้เงินกู้แก่สมาชิก
 4. จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายแก่สมาชิก
 5. ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ
 6. ส่งเสริมสวัสดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว
 7. ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ __________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 72
Date:
Permalink   

ข้อมูลจาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ถ.กรุงเกษม เทเวศร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-2811900, 02-2813095, 02-2822922 Fax. 02-2826078

-- Edited by admin at 02:57, 2005-05-21

__________________
Anonymous

Date:
RE: ประเภทของสหกรณ์นิคม
Permalink   


admin wrote:


สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

admin wrote:

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
__________________
Anonymous

Date:
RE: ประเภทของสหกรณ์
Permalink   


admin wrote:
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร
รวมกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459
ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์
การเกษตรชนิดไม่จำกัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มี
รายได้ต่ำและมีหนี้สินมากมีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 16 คน ทุนดำเนินงาน
จำนวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 80 บาท และเป็นทุนจาก
การกู้แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จำนวน 3,000 บาท

วัตถุประสงค์ สหกรณ์การเกษตรดำเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม
โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทำให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จากการกู้เงิน
สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมาประกอบอาชีพ ทำให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
หรือมีที่ดินทำกินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต ตั้งแต่การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรูพืช
การเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได้จึงเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามัย


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

admin wrote:

สหกรณ์นิคม

สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดำเนินการ
จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อ
ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริม
อาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

ประวัติสหกรณ์นิคม ได้เริ่มดำเนินงานเป็นแห่งแรกที่อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยดำเนินการจัดซื้อที่นาราชพัสดุ
จากกระทรวงการคลัง เนื้อที่ 4,109 ไร่เศษ มาจัดสรรให้สมาชิก 69
ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้
จัดตั้งนิคมสหกรณ์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,913 ไร่
และได้จัดสหกรณ์การเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว
ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
1. เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
2. เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินไว้นั้น
จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์

งานจัดนิคม
งานจัดนิคม เป็นงานที่ดินทำกินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอน
ในการดำเนินการ ดังนี้
1. การจัดหาที่ดิน
1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจำแนกเป็นที่จัดสรรเพื่อการ
เกษตร นำมาจbr /> ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
1.2 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดหาที่ดินให้
ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การ หรือ
เอกชนนำมาปรับปรุงจัดสรรให้รวบรวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์
ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ส่งชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินและปฏิบัติการอื่น
ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่ได้รับจัดสรร
1.3 สหกรณ์การเช่าที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำที่ดินป่าสงวน
แห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้ว มาจัดสรรให้ราษฎร และจัดตั้งขึ้นเป็น
สหกรณ์ สมาชิกจะมีสิทธิ์เข้าครอบครองทำกินในที่ดินที่ได้รับจัด
สรรนั้นโดยเสียค่าเช่าในอัตราต่ำ และที่ดินจะตกทอดทางมรดก
ไปยังลูกหลานได้ตลอดไป แต่ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์สหกรณ์
นิคมทั้ง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแรกที่สมาชิกจะได้ที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การเช่าที่ดินนั้น
สมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ที่ดินโดยการเช่า และสิทธิที่ตกทอด
ทางมรดกตลอดไปเท่านั้น
2. การวางผังและปรับปรุงที่ดิน เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์แล้ว
ทางราชการจะสำรวจรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ชนิดและลักษณะ
ดิน ปริมาณน้ำฝน จากนั้นจะวางแผนผังการการใช้ที่ดิน ว่าควร
ดำเนินการสร้างบริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง เช่น ถนน
การชลประทาน โรงเรียน สุขศาลา สถานีอนามัย ฯลฯ
3. การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน
4. การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
5. การกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ดิทธิ์ที่ดิน

งานจัดสหกรณ์
เมื่อได้จัดราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่จัดหามา
เรียบร้อยงานขั้นต่อไป คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินนั้น
จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญิติสหกรณ์
พ.ศ. 2511 เพื่อให้เกษตรกรมีสถาบันของตนเอง ที่เป็นสื่อกลางในการ
อำนวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร
__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard